Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administrator Danych jest:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak
ul. Prałatowska 6 m 136, 03-510 Warszawa
NIP: 5321078646, REGON: 012265611
Telefon: 601 25 69 15, mail: dariusz.osiak(at)pulmonolog.warszawa.pl


CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • rozliczenia świadczenia zdrowotnego z NFZ - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • tworzenia dokumentacji medycznej - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • wykonywania badań statystycznych - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • wystawienia na państwa życzenie faktury - na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawie realizowanych usług medycznych.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ:

 • osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • osoby upoważnione przez podmiot, o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuraturom, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Upoważnieni pracownicy Administratora danych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

 

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.


OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU:

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

 • Dane zawarte w dokumentacji medycznej:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon - w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu - w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana;
 • Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej - przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu;
 • Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej - przez okres 20 lat, od dnia dokonania wpisu;
 • Dane zawarte na fakturze - przez okres 5 lat .


DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH:

Dane osobowe podawane obowiązkowo na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2015. 2069):

 • imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego;
 • adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego;
 • numer telefonu.

Dodatkowo, dobrowolnie: 

 • adres e-mail.

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • usunięcia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • ograniczenia przetwarzania - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych - w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE:

W przypadku, gdy korzystacie Państwo ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Wasze dane osobowe (numer PESEL) będą przetwarzane przez ich profilowanie. Oznacza to, że Administrator danych w dniu wizyty sprawdzi Państwa uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez program EWUŚ.DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

 • Dariusz Osiak
 • telefon: 601 25 69 15,
 • email: dariusz.osiak (at) pulmonolog.warszawa.pltelefon kontaktowy 601 25 69 15 czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 18:00

Odwiedź nas

Praskie Centrum Medyczne
Warszawa, ul. Brzeska 12

Przychodnia Specjalistyczna PROSEN
Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 23

 

Skontaktuj się z nami

Wszystkie rozmowy są rejestrowane.

© Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Osiak - All Rights Reserved